Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml) Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)
Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)

Dưỡng thể

(220 lượt xem)

Sữa Dưỡng Thể Dành Cho Nam/Nữ Bath & Body Works (236ml)

220,000₫
220,000₫
220,000₫
220,000₫
220,000₫
220,000₫
220,000₫
220,000₫
220,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
220,000₫
200,000₫
220,000₫
200,000₫
200,000₫
230,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
220,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
220,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
220,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫
200,000₫

Còn 1 sản phẩm

Còn 2 sản phẩm

Còn 2 sản phẩm

Còn 2 sản phẩm

Còn 2 sản phẩm

Còn 2 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Còn 2 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Còn 2 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Tạm hết hàng ( Thông báo cho tôi khi có hàng )

Còn 1 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Còn 1 sản phẩm

Thương hiệu: Bath & Body Works
667549315196 667543406982 667548032223 667541343487 667537860530 667536066452 667532660562 667546862808 667534417881 667537462956 667550556519 667548032209 667548032148 667548022972 667541522394 667546875648 667547234123 667548032216 667534417867 667550863365 667547914247 667550429400 667540484082 667548032100 667537742874 667543405558 667536066018 667549010992 667546875655 667548168373 667546863430 667549010985 667546862686 667548032193 667546862815 667550863327 667548032155 667546863423 667542678397 667548032124 667535517689 667550863358 667540337838 667545103476 667550952106 667534417874 667550705320 667532660548 667551200688 667550727896 667550727896 667548032162 667548032162

Dưỡng thể là một phần quan trọng trong việc bảo vệ làn da. Và Sữa Dưỡng Thể Dành Bath & Body Works chính là sữa dưỡng thể có chất lượng tuyệt vời đến từ Mỹ sẽ giúp bạn duy trì làn da mềm mại tươi trẻ với các loại mùi hương đa dạng và đầy sức hút.

Bath & Body Works là thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc cơ thể nổi tiếng của Mỹ được thành lập vào năm 1990. Các dòng sản phẩm nổi bật của Bath & Body Works bao gồm sản phẩm chăm sóc gia đình như sữa tắm, dầu gội, sữa dưỡng thể và các sản phẩm dùng trong spa. Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, hiện nay Bath & Body Works đã sở hữu một hệ thống khổng lồ lên tới hơn 1.600 cửa hàng trên toàn nước Mỹ và rất nhiều các cửa hàng trên khắp thế giới.

Với công thức dưỡng ẩm đặc biệt và không gây nhờn, sữa dưỡng thể giúp cho da cực mềm mại và mịn màng hơn chỉ sau một lần sử dụng. Tăng cường với các thành phần mạnh mẽ như siêu điều Shea Butter, dầu Jojoba nhanh chóng hấp thụ, và Vitamin E sẽ làm cho bạn thêm phần tự tin.

Công dụng:
► Dưỡng ẩm da mềm mại, mịn màng.
► Chống lão hoá da, giúp da căng bóng, săn chắc.
► Giảm thiểu nếp nhăn vùng cổ, bắp tay, ngực.
► Cảm nhận sự khác biệt chỉ trong lần đầu sử dụng.
► Không gây kích ứng kể cả da nhạy cảm.
► Không gây nhờn rít, bóng dầu cho da.
► Lưu hương nước hoa dài lâu trên da.
► Mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng tạo nét quyến rũ.

Sữa Dưỡng Thể Bath & Body Works có rất nhiều mùi hương đa dạng cho bạn có thể thỏa thích lựa chọn.

♥ White Jasmine: Hương thơm nhẹ nhàng từ hoa nhài trắng và hoa táo hòa trộn cùng gỗ tuyết tùng.

♥ Wildberry & Chamomile: Là sự pha trộn hương thơm đầy tươi tắn giữa những quả dâu rừng căng mọng, cùng mùi hương của cúc la mã dịu nhẹ và tinh dầu trà từ thiên nhiên và gừng trắng, một tông mùi hoang dã nhưng cũng thật sâu lắng.

♥ Mahogany Woods: Hương thơm quyến rũ và tinh tế của gỗ Mahogany, tiêu đỏ, cam, cognac, đậu Tonka, hổ phách.

♥ Whitewater Rush: Sự pha trộn mát mẻ của nước Địa Trung Hải, gỗ phong lữ và hổ phách.

♥ Noir: Sự ngọt ngào của hương vani lại thêm sự bí ẩn trong khói xạ hương tạo thêm nét riêng quyến rũ, cuốn hút cho phái mạnh. Một chút hoang dại, thô sơ của mùi khói xạ hương làm cho người khác phải chú ý ngay từ lúc đầu tiếp xúc. Cuốn hút vì chất nam tính và bụi bặm rất có cá tính trong hương thơm.

♥ Paris: Một trong những items bán chạy nhất với mùi hương mạnh mẽ, nam tính. Tập trung vào những note hương kì bí như Vanilla Khói, tiếp đến hương giữa nồng và chút vị cay nhẹ từ Đậu Khấu, note cuối Xạ Hương trầm ấm. Tất cả tạo nên một chàng trai sexy, nam tính, cool ngầu theo một cách rất riêng, lôi cuốn người đối diện dù là bất cứ phái nào.

♥ Dark Amber: Hương gỗ rừng mộc mạc chân thành tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn rất nam tính. Phù hợp cho phong cách lịch lãm, quý phái nhưng không kém phần thân thiện và đáng mến.

♥ Beach Nights: Hương thơm quyến rũ, nồng nàn lưu lại nhiều giờ giúp bạn thêm phần tự tin.

♥ Sheer Cotton & Lemonade: Đậm chất hương hoa cotton & chanh.

♥ Kaleidoscope: Có hương gỗ, mang hơi hướng unisex, sạch sẽ, dễ chịu. Cảm giác như cơ thể thơm tươi mát, tự nhiên.

♥ Beautiful Day: Hương thơm pha trộn mơ mộng của quả táo, hoa cúc dại, hoa mẫu đơn hồng và hương rừng nhiệt đới.

♥ Fresh Coconut Colada: Dạo quanh một khu vường trái cây với mùi hương dịu nhẹ thư giãn cùng dừa, dứa và hoa lan.

♥ Love & Sunshine: Một sự pha trộn tươi sáng và hạnh phúc của cúc họa mi, chanh ngọt, dâu tây, cây kim ngân hoa vàng và xạ hương.

♥ Gingham: Hương thơm là sự pha trộn giữa những bông hoa tươi sáng và một chút hương cam quýt, clementine ngọt ngào và cánh hoa tím mềm mại.

♥ Sunset Guava Colada: Một sự pha trộn đầy ngọt ngào, gợi nhớ đến những hoàng hôn đầy ấm áp. Hương thơm của ổi hôn nắng, cây đam mê màu hồng, hoa lan dại, dừa có đường giúp làn da mềm mại hơn,sạch hơn với hương thơm phong phú.

♥ Havana: Lấy cảm hứng từ thành phố ven biển sôi động Havana, hương thơm nhiệt đới ấm áp tràn đầy sức sống. Một sự pha trộn hương tươi mát và hương hoa của vani nhiệt đới, trái mãng cầu tây, hoa sơn chi, cam bergamot và gỗ lũa đại dương.

♥ Lovely Dreamer: Những đám mây mịn nổi trên bầu trời xanh bất tận - ý tưởng rằng bất cứ điều gì bạn mơ ước đều có thể. Đó là một hỗn hợp mềm mại, duyên dáng, lạc quan của xạ hương mịn, gỗ sạch, hoa diên vĩ và cam bergamot tươi.

♥ Violet Lily SKY: Mùi hương cực kỳ quyến và nồng nàn với sự hoà quyện hoàn hảo của hoa Lily tím, hạt tiêu hồng và hương hoa cam.

♥ Bonfire Bash: Mùa thu với những cơn gió se se lạnh mang đến sự ấm áp bình yên. Sự hoà trộn hoàn hảo của mùa thu với những lá phong đỏ, mùi kẹo dẻo nướng trên lửa trại bập bùng trong đêm. Mùi ngọt ngào và ấm áp của hương gỗ sẽ mang đến sự gần gũi và ấm áp cho các cô nàng mang phong cách cá tính.

♥ Pretty As A Peach: Sẽ không có mùi quá ngọt, bởi sau hương đào thơm thì hương hoa khế thanh khiến vị thơm đào nổi bật lên một cách mát mẻ và trong sáng. Cánh hoa nhài ở note hương cuối lại làm tăng lên sự kiều diễm và nữ tính của các cô gái kiểu hot-girl dễ thương, năng-động và thu hút mọi giới, không phải kiểu trẻ con, cũng không phải cô nàng kẹo ngọt.

♥ Grapefruit Breeze: Là sự pha trộn giữa mùi hương của các loại cây bách xù, quả táo xanh, hoa lài xanh, gỗ tươi và xạ hương.

♥ Air Pear Blossom: Một sự pha trộn thêm sinh lực của quả lê xanh tạo cảm giác sảng khoái, sắc nét, của hoa dành dành tươi và lá thủy tiên, với lời thì thầm của hương quýt và xạ hương trắng.

♥ Beach Water Coconut: Hương thơm cây cỏ tự nhiên, sữa dừa và hương nước biển là hai hương bạn có thể dễ dàng cảm nhận được nhất khi sử dụng.

♥ Cucumber Melon: Thưởng thức sự tươi mát của một buổi sáng mùa hè ở vùng quê cùng dưa chuột, dưa vàng giòn tan và mật ong ngọt ngào.

♥ Mango Mandarin: Sự kết hợp lấp lánh của trái xoài ngọt, trái cam và hoa cây xuân đào.

♥ White Citrus: Hương thơm nồng nàn từ tinh dầu thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe. Hương thơm nam tính thích hợp cho những ai hay chơi thể thao.

♥ One In A Million: Là sự pha trộn giữa chiết xuất hoa nhài, dầu hoa huệ, cây sơn trắng, hạt tiêu hồng và xạ hương.

♥ Sweater Weather: Một mùi hương cực ổn, độ ngọt ít, không nồng, mùi kết hợp hoàn hảo từ gỗ và táo. Mùi táo cũng nhẹ, thanh thanh, không thiên quá nhiều về kiểu mùi trái cây, tất cả đều ở mức “vừa đủ”.

♥ Snowflakes & Cashmere: Mang hương vị ngọt ngào ấm áp từ gỗ cashmere, hương vani, cam quýt, hổ phách vàng và gỗ caramel.

♥ Super Smooth: Gợi lên vẻ đẹp của khu vườn Nhật Bản ngát hương và sự duyên dáng tinh tế.

♥ Cherry Blossom: Sự pha trộn ngọt ngào của cánh hoa đào Nhật, quả lê tươi, cánh hoa mai dương và gỗ đàn hương.

♥ Limoncello: Mùi hương quyến rũ này là một sự kết hợp lấp lánh của chanh, bạc hà có đường, hoa Vân Anh tươi, hương cây cam và tinh dầu Hoàng Đàn Ý.

Công thức dưỡng ẩm đặc biệt chứa dầu Jojoba và bơ hạt mỡ giúp làn da ẩm mượt, mịn màng và duy trì hiệu quả dưỡng ẩm suốt 16 giờ. Vitamin E giúp cải thiện tông màu da.

Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là làn da khô.

Hướng dẫn sử dụng:
➤ Sau khi làm sạch da, lấy một lượng vừa đủ sữa dưỡng thể thoa đều lên da.
➤ Vỗ nhẹ nhàng kết hợp massage để dưỡng chất thấm sâu vào da.

Khuyên dùng:
♥ Sử dụng đều đặn hàng ngày đê có kết quả chăm sóc da tốt nhất.
♥ Nên sử dụng chung với sản phẩm khác cùng mùi như: sữa tắm cung cấp vitamin E, nước hoa xịt toàn thân để giữ được hương thơm lâu hơn.

Bảo quản:
✔ Nơi khô ráo, thoáng mát.
✔ Tránh ánh nắng trực tiếp, nơi có nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt.
✔ Đậy nắp kín sau khi sử dụng.

Hotline: 0941 577 869
Nhắn tin Facebook Zalo: 0971231263